Žáci ZŠP jsou vzděláváni podle školního vzdělávacího programu Učíme se pro život, který byl pedagogy školy sestaven na základě aktualizovaného rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání tak, aby zcela odpovídal novele školského zákona platné od září 2016. Tento ŠVP umožňuje každému dítěti maximální rozvoj všech jeho vědomostí, potřebných dovedností a individuálních schopností alespoň v minimální úrovni odpovídající vzdělávání v běžné ZŠ. Cizí jazyk, a to anglický, je vyučován už od 3. ročníku. V současné době se pracuje na úpravách výstupů důležitého předmětu Informatika.

Školní vzdělávací program zcela vyhovující potřebám našich dětí byl samozřejmě vypracován i pro žáky ZŠS pod názvem Já a můj svět. K tomuto ŠVP dále patří i Dodatek určený pro žáky s těžkým až hlubokým mentálním postižením, souběžným postižením více vadami a autismem.

VYUČOVANÉ PŘEDMĚTY:

 • I. stupeň - český jazyk (ČJ), anglický jazyk (AJ), matematika (M), informatika (I), prvouka (PR) / přírodověda (PŘ) / vlastivěda (VL), hudební výchova (HV), výtvarná výchova (VV), tělesná výchova (TV), pracovní vyučování (PV)
 • II. stupeň - český jazyk (ČJ), anglický jazyk (AJ), matematika (M), informatika (I), dějepis (D), občanská výchova (OV), fyzika (F), chemie (CH), přírodopis (P), zeměpis (Z), hudební výchova (HV), výtvarná výchova (VV), výchova ke zdraví (VZ), tělesná výchova (TV), pracovní vyučování (PV)
 • Speciální třída - čtení (ČT), psaní (PS), řečová výchova (ŘV), matematika (M), informatika (I), věcné učení (VU) / člověk a společnost (ČS) / člověk a příroda (ČP), hudební výchova (HV), výtvarná výchova (VV), výchova ke zdraví (VZ), tělesná výchova (TV), pracovní výchova (PV)
 • Speciální třída (Dodatek) - rozumová výchova (RV), řečová výchova (ŘV), smyslová výchova (SV), hudební výchova (HV), výtvarná výchova (VV), pohybová výchova (PoV), rehabilitační tělesná výchova (RTV) nebo zdravotní tělesná výchova (ZTV), pracovní výchova (PV)

TÝDENNÍ POČET HODIN:

 RočníkZŠ praktická
Učíme se pro život
ZŠ speciální
Já a můj svět
ZŠ speciální
Já a můj svět - Dodatek
1. 21 21 20
2. 21 21 20
3. 24 22 21
4. 26 23 21
5. 26 24 21
6. 30 24 21
7. 30 28 21
8. 31 28 21
9. 31 29 22
10.  - 29 22

Základní škole speciální může předcházet přípravný stupeň (jedno až tříletý), který se nezapočítává do povinné školní docházky a kde děti dostávají osvědčení o absolvování.

Po ukončení povinné školní docházky naši žáci většinou odcházejí do rozličných učebních oborů na učilištích či odborných učilištích v celém regionu (např. České Velenice, Lišov, Soběslav, Trhové Sviny). Ti nejlepší mohou studovat i na některém středním odborném učilišti (např. Třeboň). Chlapci volí nejčastěji opravářské, truhlářské či zednické práce, děvčata zase práce ve službách, pohostinství či zdravotnictví.

Absolventi základní školy speciální mohou dále docházet do jedno či dvouleté praktické školy (např. České Budějovice, Jindřichův Hradec), stacionáře nebo chráněné dílny.

ZŠP zpracovala v rámci Šablony III/2 DUMy pro vyučovací předměty:

 • Anglický jazyk
 • Český jazyk / Čtení / Psaní
 • Fyzika
 • Chemie
 • Matematika / Počty
 • Občanská výchova
 • Přírodověda / Člověk a příroda / Věcné učení
 • Přírodopis
 • Vlastivěda / Člověk a společnost / Věcné učení
 • Výchova ke zdraví
 • Zeměpis